HepC, hepatitus, Amsterdam 2018, correlation

Van testen tot behandeling: Eindrapport actie Hepatititis C

De Regenboog Groep heeft in 2017/18 een hepatitis C testactie uitgevoerd onder bewoners in de Maatschappelijke Opvang en in inloophuizen van De Regenboog Groep.

In de bijgevoegde PDF (download) kan je zien hoe we dat hebben gedaan en wat de resultaten zijn. De conclusie geven we graag hier onder:

CONCLUSIE

Uit de ingevulde risico checklists blijkt dat het merendeel van de respondenten risico heeft gelopen op HCV door injecterend druggebruik (12%), door onbeschermde seks tussen mannen (MSM) (20%), het plaatsen van tattoos in een niet officiële shop of in een land met hoge prevalentie HCV(20%), en/of het delen van een basecoke-pijp (29%).

Slechts een kwart van de respondenten is ooit getest op HCV. Van de respondenten met actieve hepatitis C is de grootste uitval vanaf testen tot succesvolle behandeling in de risicogroep (ooit) injecterende druggebruikers. Het gevonden testresultaat voor anti-HCV is 9,8%. Dit is aanzienlijk hoger dan de prevalentie van anti-HCV in Nederland (0,2-0,4%). Bewoners/bezoekers van MO en Inloophuizen behoren dus tot een risicogroep voor hepatitis C en moeten volgens het advies van de Gezondheidsraad opgespoord worden via de huisarts en andere medisch verantwoordelijke zorgverleners.

In dit onderzoek bij 225 cliënten van de MO en Inloophuizen hebben 10 personen (4,4%) actieve hepatitis C (HCV-RNA positief). Van de 10 personen die HCV-RNA positief zijn, hebben 3 personen (30%) aangegeven dat zij niet behandeld willen worden; 4 personen (40%) zijn verwezen naar het ziekenhuis; 2 personen (20%) hebben de behandeling zojuist/ bijna afgerond; en 1 persoon (10%) is al onder controle van het ziekenhuis maar kan nog niet behandeld worden. Van de 4 personen die verwezen zijn is 1 persoon niet naar de specialist gegaan en 1 persoon is niet aan de behandeling begonnen. Er is een hoge uitval (50%) geconstateerd tussen testen op HCV-antilichamen en behandeling. Dit heeft ons inziens twee oorzaken:

1) Individuele oorzaken

Cliënt geeft aan dat hij/zij niet verder getest of behandeld wil worden. Dit was de reden bij 3/10 personen (30%) die HCV-RNA positief zijn en bij 4/7 personen (57%) die niet getest zijn op HCVRNA maar wel anti-HCV positief zijn.

2) Structurele oorzaken

3/7 cliënten (42,8%) zijn na een positieve uitslag voor anti-HCV niet op HCV-RNA getest terwijl er geen sprake van was dat deze cliënten niet getest wilden worden. In dit onderzoek kon op de screeningslocatie, direct na de uitslag van anti-HCV, geen bloed door de GGD verpleegkundige worden afgenomen om te testen op HCV-RNA en kostte het de GGD verpleegkundige extra tijd om te zorgen dat bloed werd afgenomen bij de daarvoor in aanmerking komende personen.

Ons inziens is het een probleem dat de GGD hiervoor geen standaard procedure toepast gezien het feit dat betrokken medewerkers op de afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg werken en de afdeling Infectieziekten niet aangewezen is om deze doelgroep te testen. Vijfmaal is het afgenomen bloedmonster op het laboratorium kwijtgeraakt. Voor 2 personen was dit een reden om af te zien van verdere bloedafname. Bij 1 persoon was de huisarts in gebreke om de persoon op te roepen om zich te laten testen.

Aanbevelingen

De noodzaak om cliënten in de Maatschappelijke Opvang en Inloophuizen met hepatitis C op te sporen en te behandelen is door dit onderzoek duidelijk naar voren gekomen. Om deze doelgroep op een succesvolle wijze op te sporen en te behandelen, doen wij de volgende aanbevelingen:

• Geef voorafgaand aan het screenen gerichte voorlichting over hepatitis C aan cliënten en medewerkers,

• Benoem per locatie een medewerker, die zorg draagt voor het proces omtrent de interventie (“hepatitis ambassadeur”),

• Maak gebruik van HCV-RNA test op locatie en doe de test direct aansluitend na een positieve uitslag van anti-HCV,

• Maak bij voorkeur gebruik van anti-HCV en HCV-RNA testen met vingerprik bloed, • Maak bij voorkeur gebruik van de nieuwste test methodieken. Er bestaan diagnostische HCV-RNA testen die op locatie afgenomen en geanalyseerd kunnen worden,

• Vraag bij het somatisch onderzoek van opiaatverslaafden door naar huidige risicofactoren en risicofactoren in het verleden voor hepatitis C en vraag aanvullende diagnostiek aan als er risico gelopen is,

• Zorg dat standaard de afdeling Infectieziekten van de GGD wordt ingeschakeld voor het testen van de doelgroep bij MO huizen,

• Zorg voor een goede begeleiding van positief geteste patiënten, bijvoorbeeld begeleiding door de hepatitis ambassadeur. 

Attachments

What can you do?

We need your help, become a volunteer! You can help by investing your time and energy, by working with citizens of Amsterdam with unusual stories. Or become a donor! Your money will be well spent on care for homeless people, aid for (former) addicts and people living in poverty or social isolation. You are always welcome to drop by and see how your money is spent. Or why not buy one of the products from our online Gift Shop? A present for someone you know, perhaps. It's all contributing towards a better society. And that's great, isn't it?

 

Voluntary work in Amsterdam

 

Become a donor