Samenwerking

De Regenboog Groep werkt met talloze organisaties samen binnen verschillende projecten.

Amsterdam Extra

amsterdam, OGGz, gespecialiseerd, zorgAmsterdam Extra is een netwerk van zorgaanbieders Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) en GGZ (voorheen het OGGZ netwerk) die begeleiding dan wel behandeling bieden aan cliënten MOBW die zelfstandig wonen. Daarnaast vervult het netwerk onder andere een consultatierol voor professionals uit de buurtteams, ouder- en kind teams en de sociale basis. Amsterdam extra bestaat uit de volgende organisaties: Cordaan, Leger des Heils, HvO-Querido en PerMens, De Regenboog Groep, GGZ InGeest, Arkin en ReAkt.

Buurtteam Amsterdam

Buurtteams amsterdamBuurtteam Amsterdam helpt gratis bij vragen over zorg, geld, wonen, gezondheid, werk, ontmoeten of veiligheid. Samen kijken we wat u nodig heeft, zodat u zelf weer verder kunt. Overal in de stad zijn buurtteams. Ook bij u in de buurt. 

 

U kunt bij een buurtteam binnenlopen of een afspraak maken. U kunt ook bellen of een e-mail sturen. Een overzicht van alle buurtteams vindt u op www.buurtteamamsterdam.nl.

Feminenza

feminenzaTer aanmoediging van de toekomst van vrouwen, op weg naar een respectvollere verstandhouding tussen de genders. Feminenza is direct verantwoordelijk voor de financiering en uitvoering van vijf wereldwijde programma’s: Transformatief Leiderschap, Begrijpen en Hanteren van Angst, Vergeving en Verzoening, Trauma Heling en Gender Respect. Medewerkers van De Regenboog volgen de training: Youth Workers to Learn to Better Deal with Secondary Traumatic Stress. Dit is een project met twintig deelnemende organisaties uit Europa en het Midden-Oosten. Meer informatie over de inhoud van deze workshops vind je terug in de ‘Secondary Traumatic Stress Diaries’.   

Adessium Foundation

adessiumOndersteunt de inloophuizen van de Regenboog. Adessium Foundation streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving. Adessium werkt aan een evenwichtige samenleving gekenmerkt door integriteit, balans tussen mens & natuur en medemenselijkheid.

Vrijwilligersacademie

Vrijwilligersacademie logoDe Vrijwilligersacademie Amsterdam is opgericht op initiatief van De Regenboog Groep en vrijwilligersorganisaties Markant, Schorer en Kuria. Inmiddels zijn meer dan 30 organisaties aangesloten. Vrijwilligers krijgen een basistraining en kunnen talloze verdiepingstrainingen volgen.

samen noord, Amsterdam, samenwerking, De Regenboog Groep is één van de negen organisaties in Amsterdam-Noord die zich hebben verenigd in Samen Noord. Ons doel is om door een intensievere samenwerking de effectiviteit van de basisvoorzieningen te vergroten en beter te voorzien in de behoeften van de bewoners van Noord. Vanuit een gezamenlijke visie en gedeeld budget bouwen we met alle partners aan een sociale basisinfrastructuur waarin bewoners de juiste ondersteuning krijgen op het gebied van vrijetijdsbesteding, werk & inkomen, zorg, opvoeding en opgroeien. We streven ernaar dat bewoners zich thuis voelen in hun buurt, zich verantwoordelijk voelen voor en bijdragen aan de leefbaarheid van Noord.

Partners van Samen Noord: Civic AmsterdamStichting DOCKStichting DorasLeefkringhuisStichting PrismaDe Regenboog GroepStichting SPINVrijwilligers Centrale AmsterdamStichting Wijsneus.

De Waterheuvel

De Waterheuvel​Samen met stichting De Waterheuvel runnen wij de Homeservice waar mensen met psychische problemen samen met Amsterdammers dagelijkse klussen doen bij Amsterdammers die rond het bestaansminimum leven.

Roads

roadsRoads is een van onze zes samenwerkingspartners in het project Hi5. De Regenboog Groep is penvoerder van Hi5. In het project Hi5 bieden we meer dan honderd werkervaringsplekken aan voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Naast Roads werktde Regenboog Groep samen met HVOQuerido, de SNWA, De Prael, Waterheuvel en Arkin.

De Prael

de praelDe Prael is een van onze zes samenwerkingspartners in het project Hi5. De Regenboog Groep is penvoerder van Hi5. In het project Hi5 bieden we meer dan honderd werkervaringsplekken aan voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Naast De Prael werkt de Regenboog Groep samen met HVOQuerido, de SNWA, Roads, Waterheuvel en Arkin.

DOCK

LOGO DOCK

DOCK helpt mensen zichzelf en elkaar te helpen. Dock is actief op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk. In Huizen van de Wijk in Amsterdam Noord werkt De Regenboog nauw samen met (o.a.) Dock.

 

Z! Krant

straatkrant, z krant, daklozenkrant

 De Z! krant is de Amsterdamse straatkrant. De krant wordt sinds 1995 door dak- en thuisloze verkopers verkocht in Amsterdam en omstreken. Het doel van de krant is dak- en thuislozen te helpen zichzelf te helpen. Door de verkoop van de krant kunnen dak- en thuislozen een bescheiden inkomen verwerven en (weer) een basis opbouwen van ritme, sociale contacten en zelfrespect. De Regenboog deelt een locatie met de Z-krant en werkt mee in de distributie van de krant.

Arkin

ArkinIs partner bij Zonder Zorg in stadsdeel Oud West. 

De Omslag

stichting de omslagDe Omslag is een netwerkorganisatie die participatie bevordert van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Men organiseert o.a. kennisbijeenkomsten en ondersteunt maatschappelijke organisaties bij het initiëren van nieuwe projecten.  De website www.jekuntmeer.nl is een product van De Omslag. De Regenboog Groep werkt samen bij het organiseren van de jaarlijkse participatiemarkt.

Veldwerk

veldwerk amsterdamVeldwerk Amsterdam is een in 2008 genomen initiatief van De Regenboog Groep, JellinekMentrum en Streetcornerwork en is sinds 1 juni 2008 operationeel. Veldwerkers spreken mensen op straat aan die voor overlast zorgen en verwijzen naar de inloophuizen en/of andere instanties.

Permens

permensMet De Volksbond en Streetcornerwork werkte de Regenboog Groep samen in diverse werk- en dagbestedingsprojecten. Ook na het samengaan van deze twee in Permens blijft de samenwerking belangrijk.

Combiwel

combiwelMet welzijnsorganisaties Combiwell, IJsterk en Dynamo werkt de Regenboog Groep samen in het project Open Huizen/Huis vd Wijk.

Dynamo

dynamoMet welzijnsorganisaties Combiwell, IJsterk en Dynamo werkt de Regenboog Groep samen in het project Open Huizen/Huis vd Wijk.

CentraM

CentraM​CentraM is de instelling voor Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam West en Centrum. Clienten die in een schuldhulpverleningstraject komen, kunnen via De Regenboog Groep een vrijwillig maatje krijgen om zo het traject succesvol te kunnen doorlopen.

Doras

doras, logoDoras is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. Clienten die in een schuldhulpverleningstraject komen, kunnen via De Regenboog Groep een vrijwillig maatje krijgen om zo het traject succesvol te kunnen doorlopen.

GGZ Ingeest

logo ggz ingeestGGZ inGeest helpt mensen met psychische stoornissen via o.a. crisisopvang en psychische behandeling. GGZ ingeest is partner in het project "Zonder Zorg". Maatschappelijk werkers van De Regenboog Groep verwijzen cliënten regelmatig door en vice versa.

Protestantse Diaconie Amsterdam

Protestantse DiaconieDe Protestantse Diaconie Amsterdam maakt deel uit van de Protestantse kerk Amsterdam en zet zich in voor mensen aan de rand van de samenleving. Vanaf 2013 werken we samen in een project ter ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel.

Leger des Heils

Leger de HeilsDe Regenboog Groep en Leger des Heils werken samen op het gebied van hulpverlening en wonen.

IOM (internationale ondersteuning migranten)

iomBezoekers van inloophuizen die uit het buitenland hier naartoe gekomen zijn helpen wij bij de repatriëring. Dit gebeurt in samenwerking met het IOM en de betreffende ambassades.

Dienst Werk en Inkomen

dienst werk en inkomenDe Dienst Werk en Inkomen (DWI) financiert projecten als Hi5 en andere werkervaringsprojecten van de Regenboog Groep.

Gemeente Amsterdam

gemeente amsterdamWij ontvangen structurele subsidie van de Gemeente Amsterdam en stadsdelen voor de opvang van dak- en thuislozen. Het gaat om huisvestings- en persoonskosten.

Politie Amsterdam-Amstelland

PolitieMet de diverse buurtregisseurs is goed contact om overlast op straat tegen te gaan en gezamenlijk oplossingen te zoeken.

Buurtbewoners

Ieder inloophuis heeft een begeleidingscomissie waarin buurtbewoners zitting hebben. Buurtbewoners zijn actief bij het inzamelen van o.a kleding.

Belangenvereniging druggebruikers MDHG

De MDHG staat voor verbetering van de positie van druggebruikers. De Regenboog Groep heeft regelmatig overleg met MDHG.

Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen (BADT)

BADTDe BADT probeert het leven van de Amsterdamse dak- en thuislozen te verbeteren door grote en kleine problemen aan te pakken. De Regenboog Groep zit in diverse overleggen met de BADT. Onderdeel van BADT is de straatjurist. 

Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelangen AmsterdamDe Regenboog Groep ondersteunt Clientenbelang Amsterdam.

Daklozenvakbond

Daklozenvakbond

Met de in 2010 opgerichte Daklozenvakbond heeft de Regenboog Groep regelmatig overleg op het gebied van inspraak en beleidsbeinvloeding binnen de Gemeente Amsterdam.

GGD

logo GGDDe GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland en heeft een breed scala aan werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid.

HVO-Querido

maatschappelijke opvang HVO QueridoHVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om – opnieuw – de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving. De Regenboog Groep werkt in verschillende informele zorg-trajecten samen met HVO-Querido.

What can you do?

Become a donor! Your money will be well spent on care for homeless people, aid for (former) addicts and people living in poverty or social isolation. 

 

Voluntary work in Amsterdam

 

Become a donor