jaarverslag 2018, de regenboog groep, ken je mij

Ken je mij? Jaarverslag 2018

Ken je mij? In onze stad leven veel kwetsbare Amsterdammers die soms nauwelijks worden gezien. Soms maken zij zichzelf onzichtbaar, omdat het te pijnlijk of te moeilijk is om anderen aan te spreken. En soms kijken we als stadgenoten weg, omdat we ons niet goed raad weten met hun situatie. Wat doet De Regenboog Groep voor deze groep mensen?

In ons jaarverslag over 2018 lees je niet alleen over ons beleid en de uitkomsten ervan. Maar ook over hoe mensen elkaar via De Regenboog Groep hebben leren kennen. Want juist die ontmoeting vertelt veel over ons, ons werk en de opbrengsten. En daar zijn we enorm trots op.

jaarverslag 2018

Addendum

Door een fout is de Bezoekersraad niet in het Jaarverslag 2018 terecht gekomen. Hieronder vind je de ontbrekende tekst, deze is ook te downloaden als pdf in bijlage onder dit artikel.

Jaarverslag 2018: Bezoekersraad

In 2018 had de Bezoekersraad (hierna: BR/de raad) als thema voor zijn jaarplan ‘Echte medezeggenschap: ‘We maken deuren van muren'. De raad bestaat uit twee afgevaardigden van iedere locatieraad (van een inloophuis), wat betekent dat er maximaal zestien leden zijn. Er is een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene leden). Elke laatste maandag van de maand is er een raadsvergadering.

Medezeggenschap

Het was een turbulent jaar voor de medezeggenschap. De verkiezing in de raad van afgevaardigden voor de Centrale Raad verliep rommelig en moest enkele malen worden overgedaan. De oprichting van deze raad kwam niet van de grond. De gang van zaken leidde tot verwarring, onbegrip en had zijn weerslag op de onderlinge verhoudingen. Desondanks bleef de raad functioneren. Medio 2018 is besloten tot een onafhankelijk onderzoek van Cliëntenbelang naar de verkiezingen van afgevaardigden naar- en het proces van oprichting van de Centrale Raad. In december werd het rapport van Cliëntenbelang gepresenteerd, met als hoofdconclusies dat diverse stukken van de raden, zoals huishoudelijk reglementen, onduidelijk waren of nog in conceptfase verkeerden. Hier zullen de raden aan gaan werken. Het rapport van Cliëntbelang gaf adviezen om uit de patstelling te komen. Deze zijn door de Bezoekersraad overgenomen.

Locatieraden

Met vertraging is de werving van een ondersteuner voor de Locatieraden in gang gezet. In 2018 heeft adviseur Eric grotendeels de locaties tijdelijk ondersteund. Doel was om de medezeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie te laten plaatsvinden. In sommige inloophuizen verliep dit proces moeizaam en werd de WMCZ niet door elk locatiehoofd geaccepteerd of gerespecteerd. In andere inloophuizen heeft dit proces juist de medezeggenschap versterkt en geïnspireerd. Inmiddels zijn er twee nieuwe personen gevonden, die de ondersteuning van de locatieraden verder gaan vormgeven. Er is daarvoor 2 een sollicitatiewerkgroep opgericht, een vacaturetekst opgesteld en via een speciale vacaturesite voor zzp-ers een advertentie gezet.

Na vele jaren zonder is dit jaar op Amoc een Locatieraad gestart. De BR is hier verheugd over. Ook is er een succesvol project voor zelfsturing op vrijdagen gestart en positief geëvalueerd bij inloophuis Makom.

Op OndroBong (inmiddels inloophuis Zeeburg genaamd) heeft Janneke van Loo tijdelijk het overleg overgenomen van het locatiehoofd om het proces van herintakes van de bezoekers vorm te geven, die verstrekkende gevolgen had voor veel bezoekers: zij bleken niet meer tot de doelgroep (van dak- en thuislozen met ernstige problematiek in de zelfredzaamheid) te behoren.

Op het niveau van de Locatieraden is er een voorzittersoverleg (van alle locatieraden) ingevoerd, waarbij de voorzitters onder andere intervisie houden. Waar mogelijk hebben locatieraden een dagelijks bestuur.

Professionalisering

In mei heeft de raad op Villa Buitenlust twee succesvolle heidagen georganiseerd, deels voor en met de locatiehoofden. Twee keer per jaar vinden dergelijke overleggen met de locatiehoofden plaats: de ene keer georganiseerd door de BR, de andere keer door het MT. Het MT heeft in 2018 geen overleg georganiseerd.

De in 2017 ingezette professionalisering is in 2018 verder geïmplementeerd. Het agendaberaad met regiomanager en gesprekspartner van de raad Janneke van Loo is een goede stap gebleken. De rol van het DB is groter geworden: de notulen en actielijst van de BR worden hier voorbesproken om tijd op de vergaderingen te besparen. Ook zijn er –in navolging van de Werkgroep Openingstijden- meerdere werkgroepen in het leven geroepen die met wisselende inzet bezig zijn: herziening huishoudelijk reglement, hygiëne, activiteiten, externe zaken en informatievoorziening.

De Werkgroep Openingstijden (WGO) heeft zijn sporen inmiddels verdiend. Ook dit jaar is advies uitgebracht over de openingstijden in de verschillende seizoenen. Naar aanleiding van de lange hete zomer waarbij onverwachts locaties sloten door problemen met de hitte, is een calamiteitenprotocol opgesteld. Daarnaast is ongevraagd advies uitgebracht over de sluitingstijden per locatie: een zo uniform mogelijk protocol over de gang van zaken rond de sluiting.

In december is er geen gewone BR gehouden maar een Visiedag. Hier is het jaar geëvalueerd en zijn voorlopige keuzes gemaakt voor 2019.

In de loop van het jaar zijn met vrijwel alle leden POP-gesprekken gevoerd: Persoonlijk Ontwikkelings Plan, waarin ruimte is voor ieder lid om aan te geven wat hij of zij nodig heeft om het raadswerk te doen en wat deze wil leren. Het vervolg van deze gesprekken moet nog uitgezet worden. Enkele leden van de BR hebben (weer) een EHBO-cursus gevolgd.

Adviesaanvragen

> De raad heeft meegedacht over het (vernieuwde) Clienttevredenheidsonderzoek.

> Het Schorsingsprotocol wordt jaarlijks besproken, een onafhankelijk persoon vanuit de bezoekers gaat deel uitmaken van de schorsingscommissie.

> De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming AVG, Privacywet, zorgt voor onduidelijkheden. DRG wil een betreffend reglement laten 'vertalen' en een privacystatement maken. Dit is dit jaar niet rondgekomen. Intussen zorgen praktische gevolgen voor problemen: de benodigde codes voor bijv. printers worden niet gegeven.

> Daarnaast is ongevraagd advies uitgebracht over de sluitingstijden per locatie: een zo uniform mogelijk protocol over de gang van zaken rond de sluiting.

> Calamiteitenprotocol sluiting inloophuizen

> Advies herintakes bij Inloophuis Zeeburg

> Ongevraagd conceptadvies inloophuis De Kloof over toekomst inloophuizen

Externe zaken

> Onderzoeker David Buitenweg (Universiteit van Tilburg) licht zijn onderzoek naar Kwaliteit van Leven twee keer toe in de raad. De praktische invulling ervan door bezoekers komt nog niet van de grond.  

> Leden van de raad werken als mystery guest mee aan het jaarlijkse onderzoek van het Trimbosinstituut. In hoeverre lopen zij bijvoorbeeld bij gemeenten in het land aan tegen de (ongeldige) regiobinding?

Management Team

Manager inloophuizen Janneke van Loo overlegt elke maand met de raad over lopende zaken. Directeur Hans Wijnands is dit jaar twee keer aangeschoven in plaats van de afgesproken vier keer. In oktober heeft de Programmacoördinator hulpverlening (nieuwe functienaam voor het hoofd Maatschappelijk Werk) met de raad kennis gemaakt.

Speerpunten/aandachtspunten jaarplan 2018

Van de 8 speerpunten uit het jaarverslag van 2018 is niet alles bereikt. Zo is er geen Week van de Medezeggenschap georganiseerd. Ook de aandacht voor de Vrouwenopvang en de toename van het aantal ouderen in de inloophuizen heeft nog geen vervolg gekregen.

Verslagen Overlegvergadering

De definitieve verslagen van de overlegvergaderingen (het deel van de vergadering van de raad waar een manager bij aanwezig is) worden op de website gepubliceerd: RadenRegenboogGroep.nl

 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten